Základní charakteristiky Litultovice

 Údaj
Kód obce507 920
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 035
Orná půda (ha)605
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)73
Zemědělská půda (ha)705
Lesní půda (ha)219
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)76
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem156
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem26
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel37
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci112
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 035
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži8
ženy2
Zemřelí celkem8
muži2
ženy6
Přirozený přírůstek celkem2
muži6
ženy-4
Přistěhovalí celkem50
muži26
ženy24
Vystěhovalí celkem9
muži3
ženy6
Saldo migrace celkem41
muži23
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem43
muži29
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži447
ženy436
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem171
muži98
ženy73
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži297
ženy281
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem134
muži52
ženy82
Střední stav obyvatel k 1.7.839
muži413
ženy426
Průměrný věk38,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services