Základní charakteristiky Stará Ves

 Údaj
Kód obce517 887
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)932
Orná půda (ha)684
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)51
Zemědělská půda (ha)767
Lesní půda (ha)112
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)40
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem95
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem9
Stavebnictví24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel12
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti7
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci68
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání7
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 932
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži3
ženy5
Zemřelí celkem8
muži5
ženy3
Přirozený přírůstek celkem0
muži-2
ženy2
Přistěhovalí celkem19
muži9
ženy10
Vystěhovalí celkem9
muži5
ženy4
Saldo migrace celkem10
muži4
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem10
muži2
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži306
ženy330
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem122
muži61
ženy61
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži212
ženy207
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem95
muži33
ženy62
Střední stav obyvatel k 1.7.622
muži301
ženy321
Průměrný věk39,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services