Základní charakteristiky Makotřasy

 Údaj
Kód obce532 622
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)433
Orná půda (ha)370
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)6
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)380
Lesní půda (ha)8
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)7
Ostatní plochy (ha)34
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem86
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem7
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel19
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství2
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci68
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání3
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy6
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 433
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži3
ženy4
Zemřelí celkem1
muži1
ženy0
Přirozený přírůstek celkem6
muži2
ženy4
Přistěhovalí celkem26
muži12
ženy14
Vystěhovalí celkem11
muži3
ženy8
Saldo migrace celkem15
muži9
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem21
muži11
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži204
ženy192
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem75
muži45
ženy30
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži137
ženy130
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem54
muži22
ženy32
Střední stav obyvatel k 1.7.378
muži193
ženy185
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services