Základní charakteristiky Otvovice

 Údaj
Kód obce532 681
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)617
Orná půda (ha)374
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)409
Lesní půda (ha)139
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)53
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem139
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem16
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci107
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 617
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži1
ženy2
Zemřelí celkem7
muži3
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-2
ženy-2
Přistěhovalí celkem40
muži17
ženy23
Vystěhovalí celkem27
muži20
ženy7
Saldo migrace celkem13
muži-3
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem9
muži-5
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži391
ženy409
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem115
muži51
ženy64
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži289
ženy250
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem146
muži51
ženy95
Střední stav obyvatel k 1.7.791
muži396
ženy395
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services