Základní charakteristiky Třebusice

 Údaj
Kód obce532 975
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)427
Orná půda (ha)353
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)9
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)383
Lesní půda (ha)6
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)26
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem97
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem7
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství1
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci77
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání3
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy6
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 427
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem4
muži2
ženy2
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem11
muži4
ženy7
Vystěhovalí celkem17
muži9
ženy8
Saldo migrace celkem-6
muži-5
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-5
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži246
ženy239
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem70
muži34
ženy36
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži185
ženy165
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem65
muži27
ženy38
Střední stav obyvatel k 1.7.493
muži253
ženy240
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services