Základní charakteristiky Zvoleněves

 Údaj
Kód obce533 122
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)460
Orná půda (ha)361
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)12
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)380
Lesní půda (ha)7
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)50
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem145
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem20
Stavebnictví23
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel41
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci111
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 460
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži6
ženy4
Zemřelí celkem9
muži4
ženy5
Přirozený přírůstek celkem1
muži2
ženy-1
Přistěhovalí celkem35
muži15
ženy20
Vystěhovalí celkem25
muži12
ženy13
Saldo migrace celkem10
muži3
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem11
muži5
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži428
ženy426
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem119
muži61
ženy58
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži306
ženy286
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem143
muži61
ženy82
Střední stav obyvatel k 1.7.846
muži425
ženy421
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services