Základní charakteristiky Svojšice

 Údaj
Kód obce533 726
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)983
Orná půda (ha)752
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)19
Zemědělská půda (ha)800
Lesní půda (ha)52
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)77
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem90
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem12
Stavebnictví11
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti1
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci65
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy8
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 982
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem15
muži10
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-6
ženy-1
Přistěhovalí celkem33
muži19
ženy14
Vystěhovalí celkem16
muži9
ženy7
Saldo migrace celkem17
muži10
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem10
muži4
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži318
ženy288
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem87
muži45
ženy42
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži210
ženy163
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem146
muži63
ženy83
Střední stav obyvatel k 1.7.594
muži309
ženy285
Průměrný věk45,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services