Základní charakteristiky Červené Janovice

 Údaj
Kód obce534 021
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 498
Orná půda (ha)939
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)112
Zemědělská půda (ha)1 087
Lesní půda (ha)236
Vodní plochy (ha)74
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)77
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem132
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem23
Stavebnictví11
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel42
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci85
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 499
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1
muži1
ženy0
Zemřelí celkem12
muži8
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-11
muži-7
ženy-4
Přistěhovalí celkem13
muži6
ženy7
Vystěhovalí celkem32
muži12
ženy20
Saldo migrace celkem-19
muži-6
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-30
muži-13
ženy-17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži336
ženy325
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem88
muži44
ženy44
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži233
ženy219
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem121
muži59
ženy62
Střední stav obyvatel k 1.7.703
muži357
ženy346
Průměrný věk43,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services