Základní charakteristiky Chlístovice

 Údaj
Kód obce534 099
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 949
Orná půda (ha)1 503
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)209
Zemědělská půda (ha)1 754
Lesní půda (ha)985
Vodní plochy (ha)40
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)136
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem174
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem37
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci136
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 950
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži6
ženy3
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem3
muži4
ženy-1
Přistěhovalí celkem23
muži6
ženy17
Vystěhovalí celkem21
muži10
ženy11
Saldo migrace celkem2
muži-4
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem5
muži0
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži383
ženy370
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem109
muži57
ženy52
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži265
ženy249
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem130
muži61
ženy69
Střední stav obyvatel k 1.7.745
muži380
ženy365
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services