Základní charakteristiky Býkev

 Údaj
Kód obce534 714
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)561
Orná půda (ha)494
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)4
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)2
Zemědělská půda (ha)502
Lesní půda (ha)4
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)44
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem79
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem14
Stavebnictví10
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel23
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti1
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci49
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy5
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 561
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži3
ženy3
Zemřelí celkem2
muži1
ženy1
Přirozený přírůstek celkem4
muži2
ženy2
Přistěhovalí celkem23
muži11
ženy12
Vystěhovalí celkem5
muži3
ženy2
Saldo migrace celkem18
muži8
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem22
muži10
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži215
ženy201
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem81
muži43
ženy38
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži150
ženy133
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem52
muži22
ženy30
Střední stav obyvatel k 1.7.395
muži204
ženy191
Průměrný věk36,8
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services