Základní charakteristiky Pištín

 Údaj
Kód obce535 991
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 403
Orná půda (ha)864
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)15
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)233
Zemědělská půda (ha)1 112
Lesní půda (ha)174
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)76
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem153
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem17
Stavebnictví18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel40
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci102
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 403
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži3
ženy5
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem32
muži20
ženy12
Vystěhovalí celkem8
muži3
ženy5
Saldo migrace celkem24
muži17
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem27
muži18
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži303
ženy298
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem85
muži41
ženy44
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži218
ženy194
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem104
muži44
ženy60
Střední stav obyvatel k 1.7.569
muži282
ženy287
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services