Základní charakteristiky Loukovec

 Údaj
Kód obce536 261
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)286
Orná půda (ha)163
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)35
Zemědělská půda (ha)224
Lesní půda (ha)24
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)18
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem74
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem12
Stavebnictví8
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel15
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci49
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 286
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1
muži1
ženy0
Zemřelí celkem1
muži1
ženy0
Přirozený přírůstek celkem0
muži0
ženy0
Přistěhovalí celkem17
muži6
ženy11
Vystěhovalí celkem4
muži2
ženy2
Saldo migrace celkem13
muži4
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem13
muži4
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži136
ženy139
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem44
muži24
ženy20
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži91
ženy88
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem52
muži21
ženy31
Střední stav obyvatel k 1.7.264
muži132
ženy132
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services