Základní charakteristiky Choťánky

 Údaj
Kód obce537 217
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)403
Orná půda (ha)268
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)8
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)22
Zemědělská půda (ha)300
Lesní půda (ha)3
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)78
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem139
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem21
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel36
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci95
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy4
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 403
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem1
muži2
ženy-1
Přistěhovalí celkem11
muži6
ženy5
Vystěhovalí celkem7
muži3
ženy4
Saldo migrace celkem4
muži3
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem5
muži5
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži208
ženy210
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem56
muži30
ženy26
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži143
ženy149
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem70
muži35
ženy35
Střední stav obyvatel k 1.7.412
muži202
ženy210
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services