Základní charakteristiky Košík

 Údaj
Kód obce537 349
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 469
Orná půda (ha)577
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)19
Trvalé trávní porosty (ha)81
Zemědělská půda (ha)705
Lesní půda (ha)659
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)74
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem87
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem11
Stavebnictví9
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel11
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti2
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci59
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 469
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem2
muži0
ženy2
Zemřelí celkem4
muži1
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-1
ženy-1
Přistěhovalí celkem9
muži6
ženy3
Vystěhovalí celkem10
muži4
ženy6
Saldo migrace celkem-1
muži2
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži1
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži176
ženy187
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem56
muži31
ženy25
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži120
ženy122
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem65
muži25
ženy40
Střední stav obyvatel k 1.7.361
muži172
ženy189
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services