Základní charakteristiky Postřižín

 Údaj
Kód obce538 647
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)443
Orná půda (ha)311
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)330
Lesní půda (ha)19
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)75
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem179
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem17
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci138
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 443
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži5
ženy8
Zemřelí celkem3
muži2
ženy1
Přirozený přírůstek celkem10
muži3
ženy7
Přistěhovalí celkem69
muži32
ženy37
Vystěhovalí celkem20
muži10
ženy10
Saldo migrace celkem49
muži22
ženy27
Přírůstek/úbytek celkem59
muži25
ženy34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži412
ženy456
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem190
muži79
ženy111
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži301
ženy301
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem76
muži32
ženy44
Střední stav obyvatel k 1.7.754
muži363
ženy391
Průměrný věk33,8
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services