Základní charakteristiky Přezletice

 Údaj
Kód obce538 671
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)416
Orná půda (ha)360
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)380
Lesní půda (ha)2
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)21
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem337
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem45
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel80
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti54
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci231
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy40
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 416
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži10
ženy12
Zemřelí celkem4
muži1
ženy3
Přirozený přírůstek celkem18
muži9
ženy9
Přistěhovalí celkem84
muži39
ženy45
Vystěhovalí celkem22
muži14
ženy8
Saldo migrace celkem62
muži25
ženy37
Přírůstek/úbytek celkem80
muži34
ženy46
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži614
ženy616
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem234
muži126
ženy108
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži400
ženy416
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem180
muži88
ženy92
Střední stav obyvatel k 1.7.1 105
muži557
ženy548
Průměrný věk38,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services