Základní charakteristiky Veliká Ves

 Údaj
Kód obce538 973
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)570
Orná půda (ha)500
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)6
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)6
Zemědělská půda (ha)516
Lesní půda (ha)10
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)7
Ostatní plochy (ha)32
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem89
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství1
Průmysl celkem5
Stavebnictví10
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství1
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti0
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci63
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy5
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 570
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži3
ženy0
Zemřelí celkem3
muži3
ženy0
Přirozený přírůstek celkem0
muži0
ženy0
Přistěhovalí celkem11
muži6
ženy5
Vystěhovalí celkem3
muži1
ženy2
Saldo migrace celkem8
muži5
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem8
muži5
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži131
ženy160
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem52
muži17
ženy35
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži101
ženy108
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem30
muži13
ženy17
Střední stav obyvatel k 1.7.284
muži126
ženy158
Průměrný věk38,0
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services