Základní charakteristiky Chotilsko

 Údaj
Kód obce540 323
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 723
Orná půda (ha)725
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)48
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)275
Zemědělská půda (ha)1 048
Lesní půda (ha)1 176
Vodní plochy (ha)299
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)179
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem117
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem23
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel15
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti7
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci84
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 718
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži5
ženy5
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem5
muži2
ženy3
Přistěhovalí celkem13
muži7
ženy6
Vystěhovalí celkem2
muži1
ženy1
Saldo migrace celkem11
muži6
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem16
muži8
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži252
ženy216
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem91
muži49
ženy42
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži164
ženy139
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem74
muži39
ženy35
Střední stav obyvatel k 1.7.426
muži234
ženy192
Průměrný věk38,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services