Základní charakteristiky Rájec

 Údaj
Kód obce540 854
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)491
Orná půda (ha)263
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)13
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)45
Zemědělská půda (ha)322
Lesní půda (ha)107
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)44
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem64
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem6
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel7
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti2
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci45
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 491
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži1
ženy6
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem2
muži-1
ženy3
Přistěhovalí celkem23
muži14
ženy9
Vystěhovalí celkem15
muži9
ženy6
Saldo migrace celkem8
muži5
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem10
muži4
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži256
ženy247
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem63
muži27
ženy36
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži181
ženy162
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem97
muži48
ženy49
Střední stav obyvatel k 1.7.495
muži252
ženy243
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services