Základní charakteristiky Lišany

 Údaj
Kód obce542 016
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)892
Orná půda (ha)625
Chmelnice (ha)48
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)7
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)60
Zemědělská půda (ha)742
Lesní půda (ha)50
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)66
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem139
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem13
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel25
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci97
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 892
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži3
ženy5
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem18
muži5
ženy13
Vystěhovalí celkem13
muži5
ženy8
Saldo migrace celkem5
muži0
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem8
muži1
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži323
ženy356
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem103
muži43
ženy60
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži239
ženy229
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem108
muži41
ženy67
Střední stav obyvatel k 1.7.667
muži324
ženy343
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services