Základní charakteristiky Zlatá Koruna

 Údaj
Kód obce545 864
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)882
Orná půda (ha)251
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)157
Zemědělská půda (ha)442
Lesní půda (ha)271
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)127
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem171
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem23
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel20
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci121
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 882
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži3
ženy4
Zemřelí celkem7
muži3
ženy4
Přirozený přírůstek celkem0
muži0
ženy0
Přistěhovalí celkem28
muži11
ženy17
Vystěhovalí celkem26
muži14
ženy12
Saldo migrace celkem2
muži-3
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem2
muži-3
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži349
ženy375
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem118
muži57
ženy61
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži236
ženy241
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem129
muži56
ženy73
Střední stav obyvatel k 1.7.729
muži356
ženy373
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services