Základní charakteristiky Samotišky

 Údaj
Kód obce547 077
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)190
Orná půda (ha)108
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)2
Zemědělská půda (ha)148
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)28
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem328
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem34
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel77
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti60
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci234
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání39
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 190
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži10
ženy7
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem9
muži7
ženy2
Přistěhovalí celkem40
muži20
ženy20
Vystěhovalí celkem34
muži13
ženy21
Saldo migrace celkem6
muži7
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem15
muži14
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži657
ženy666
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem247
muži128
ženy119
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži436
ženy433
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem207
muži93
ženy114
Střední stav obyvatel k 1.7.1 292
muži633
ženy659
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services