Základní charakteristiky Bolešiny

 Údaj
Kód obce555 835
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 566
Orná půda (ha)847
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)299
Zemědělská půda (ha)1 182
Lesní půda (ha)254
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)94
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem180
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem31
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel42
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci122
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 566
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži5
ženy3
Zemřelí celkem4
muži3
ženy1
Přirozený přírůstek celkem4
muži2
ženy2
Přistěhovalí celkem29
muži13
ženy16
Vystěhovalí celkem12
muži6
ženy6
Saldo migrace celkem17
muži7
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem21
muži9
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži365
ženy390
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem116
muži61
ženy55
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži270
ženy279
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem90
muži34
ženy56
Střední stav obyvatel k 1.7.724
muži351
ženy373
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services