Základní charakteristiky Libochovany

 Údaj
Kód obce565 156
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)829
Orná půda (ha)364
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)12
Ovocné sady (ha)53
Trvalé trávní porosty (ha)72
Zemědělská půda (ha)501
Lesní půda (ha)156
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)110
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem121
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem21
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel27
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci88
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy7
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 830
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži6
ženy3
Zemřelí celkem3
muži0
ženy3
Přirozený přírůstek celkem6
muži6
ženy0
Přistěhovalí celkem29
muži13
ženy16
Vystěhovalí celkem24
muži13
ženy11
Saldo migrace celkem5
muži0
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem11
muži6
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži310
ženy299
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem105
muži59
ženy46
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži208
ženy196
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem100
muži43
ženy57
Střední stav obyvatel k 1.7.595
muži300
ženy295
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services