Základní charakteristiky Martiněves

 Údaj
Kód obce565 253
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 012
Orná půda (ha)1 765
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)27
Zemědělská půda (ha)1 811
Lesní půda (ha)79
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)89
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem192
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem27
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel37
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci129
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 012
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži6
ženy7
Zemřelí celkem13
muži5
ženy8
Přirozený přírůstek celkem0
muži1
ženy-1
Přistěhovalí celkem25
muži11
ženy14
Vystěhovalí celkem9
muži4
ženy5
Saldo migrace celkem16
muži7
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem16
muži8
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži394
ženy380
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem136
muži71
ženy65
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži268
ženy238
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem132
muži55
ženy77
Střední stav obyvatel k 1.7.759
muži388
ženy371
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services