Základní charakteristiky Prackovice nad Labem

 Údaj
Kód obce565 458
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)808
Orná půda (ha)284
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)46
Trvalé trávní porosty (ha)100
Zemědělská půda (ha)448
Lesní půda (ha)159
Vodní plochy (ha)42
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)150
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem95
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství1
Průmysl celkem10
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci76
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy8
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 808
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži4
ženy2
Zemřelí celkem2
muži1
ženy1
Přirozený přírůstek celkem4
muži3
ženy1
Přistěhovalí celkem31
muži10
ženy21
Vystěhovalí celkem19
muži8
ženy11
Saldo migrace celkem12
muži2
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem16
muži5
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži309
ženy293
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem86
muži44
ženy42
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži217
ženy196
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem103
muži48
ženy55
Střední stav obyvatel k 1.7.588
muži308
ženy280
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services