Základní charakteristiky Libčeves

 Údaj
Kód obce566 349
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 473
Orná půda (ha)2 188
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)280
Trvalé trávní porosty (ha)320
Zemědělská půda (ha)2 807
Lesní půda (ha)334
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)266
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem253
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství42
Průmysl celkem25
Stavebnictví78
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel57
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci157
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy64
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 473
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem7
muži2
ženy5
Přirozený přírůstek celkem4
muži4
ženy0
Přistěhovalí celkem34
muži19
ženy15
Vystěhovalí celkem53
muži23
ženy30
Saldo migrace celkem-19
muži-4
ženy-15
Přírůstek/úbytek celkem-15
muži0
ženy-15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži497
ženy442
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem146
muži75
ženy71
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži374
ženy302
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem117
muži48
ženy69
Střední stav obyvatel k 1.7.933
muži481
ženy452
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services