Základní charakteristiky Lužice

 Údaj
Kód obce567 281
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)880
Orná půda (ha)437
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)9
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)139
Zemědělská půda (ha)595
Lesní půda (ha)173
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)91
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem143
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem12
Stavebnictví14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel36
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci101
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 880
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži2
ženy4
Zemřelí celkem3
muži2
ženy1
Přirozený přírůstek celkem3
muži0
ženy3
Přistěhovalí celkem164
muži142
ženy22
Vystěhovalí celkem7
muži2
ženy5
Saldo migrace celkem157
muži140
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem160
muži140
ženy20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži369
ženy251
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem52
muži24
ženy28
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži310
ženy184
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem74
muži35
ženy39
Střední stav obyvatel k 1.7.449
muži221
ženy228
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services