Základní charakteristiky Ženklava

 Údaj
Kód obce568 732
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 067
Orná půda (ha)459
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)243
Zemědělská půda (ha)756
Lesní půda (ha)230
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)58
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem189
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem22
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel45
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci148
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 067
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži2
ženy7
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem39
muži18
ženy21
Vystěhovalí celkem30
muži12
ženy18
Saldo migrace celkem9
muži6
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem10
muži5
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži519
ženy515
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem180
muži98
ženy82
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži358
ženy352
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem144
muži63
ženy81
Střední stav obyvatel k 1.7.1 012
muži508
ženy504
Průměrný věk38,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services