Základní charakteristiky Lukavec u Hořic

 Údaj
Kód obce573 141
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)865
Orná půda (ha)321
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)159
Zemědělská půda (ha)501
Lesní půda (ha)311
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)8
Ostatní plochy (ha)31
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem71
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem10
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel7
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti2
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci51
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy3
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 865
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem2
muži1
ženy1
Přirozený přírůstek celkem5
muži3
ženy2
Přistěhovalí celkem10
muži7
ženy3
Vystěhovalí celkem10
muži5
ženy5
Saldo migrace celkem0
muži2
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem5
muži5
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži140
ženy141
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem38
muži22
ženy16
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži97
ženy97
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem49
muži21
ženy28
Střední stav obyvatel k 1.7.270
muži133
ženy137
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services