Základní charakteristiky Černčice

 Údaj
Kód obce573 957
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)565
Orná půda (ha)351
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)66
Zemědělská půda (ha)438
Lesní půda (ha)58
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)41
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem85
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem12
Stavebnictví10
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti2
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti3
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci63
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy5
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 565
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži2
ženy1
Zemřelí celkem3
muži0
ženy3
Přirozený přírůstek celkem0
muži2
ženy-2
Přistěhovalí celkem15
muži8
ženy7
Vystěhovalí celkem14
muži3
ženy11
Saldo migrace celkem1
muži5
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem1
muži7
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži236
ženy246
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem78
muži42
ženy36
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži161
ženy169
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem74
muži33
ženy41
Střední stav obyvatel k 1.7.473
muži226
ženy247
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services