Základní charakteristiky Chvalkovice

 Údaj
Kód obce574 112
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 231
Orná půda (ha)637
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)20
Trvalé trávní porosty (ha)102
Zemědělská půda (ha)793
Lesní půda (ha)340
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)63
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem150
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem27
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci112
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 232
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži4
ženy5
Zemřelí celkem9
muži5
ženy4
Přirozený přírůstek celkem0
muži-1
ženy1
Přistěhovalí celkem22
muži15
ženy7
Vystěhovalí celkem26
muži8
ženy18
Saldo migrace celkem-4
muži7
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži6
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži361
ženy342
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem97
muži51
ženy46
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži266
ženy231
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem109
muži44
ženy65
Střední stav obyvatel k 1.7.698
muži353
ženy345
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services