Základní charakteristiky Žďár nad Orlicí

 Údaj
Kód obce576 956
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)936
Orná půda (ha)223
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)125
Zemědělská půda (ha)368
Lesní půda (ha)479
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)52
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem95
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem24
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel13
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci81
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání4
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy5
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 936
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži4
ženy6
Zemřelí celkem4
muži2
ženy2
Přirozený přírůstek celkem6
muži2
ženy4
Přistěhovalí celkem27
muži16
ženy11
Vystěhovalí celkem2
muži0
ženy2
Saldo migrace celkem25
muži16
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem31
muži18
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži233
ženy240
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem81
muži43
ženy38
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži167
ženy163
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem62
muži23
ženy39
Střední stav obyvatel k 1.7.442
muži215
ženy227
Průměrný věk38,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services