Základní charakteristiky Cerekvice nad Loučnou

 Údaj
Kód obce577 936
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)829
Orná půda (ha)549
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)142
Zemědělská půda (ha)717
Lesní půda (ha)12
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)73
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem184
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem23
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel57
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci122
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 829
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži8
ženy9
Zemřelí celkem8
muži4
ženy4
Přirozený přírůstek celkem9
muži4
ženy5
Přistěhovalí celkem27
muži14
ženy13
Vystěhovalí celkem27
muži15
ženy12
Saldo migrace celkem0
muži-1
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem9
muži3
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži416
ženy438
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem128
muži63
ženy65
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži306
ženy305
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem115
muži47
ženy68
Střední stav obyvatel k 1.7.856
muži415
ženy441
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services