Základní charakteristiky Staré Město

 Údaj
Kód obce578 789
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 474
Orná půda (ha)1 392
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)20
Trvalé trávní porosty (ha)241
Zemědělská půda (ha)1 699
Lesní půda (ha)641
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)101
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem184
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem29
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel46
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci142
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 474
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem9
muži5
ženy4
Přirozený přírůstek celkem3
muži0
ženy3
Přistěhovalí celkem28
muži12
ženy16
Vystěhovalí celkem16
muži8
ženy8
Saldo migrace celkem12
muži4
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem15
muži4
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži520
ženy500
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem168
muži83
ženy85
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži383
ženy336
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem133
muži54
ženy79
Střední stav obyvatel k 1.7.1 009
muži518
ženy491
Průměrný věk39,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services