Základní charakteristiky Dolní Morava

 Údaj
Kód obce580 163
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 659
Orná půda (ha)90
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)7
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)680
Zemědělská půda (ha)778
Lesní půda (ha)2 706
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)150
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem110
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem9
Stavebnictví13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel14
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci73
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 659
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem2
muži2
ženy0
Zemřelí celkem0
muži0
ženy0
Přirozený přírůstek celkem2
muži2
ženy0
Přistěhovalí celkem7
muži3
ženy4
Vystěhovalí celkem3
muži2
ženy1
Saldo migrace celkem4
muži1
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem6
muži3
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži163
ženy147
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem56
muži27
ženy29
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži124
ženy98
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem32
muži12
ženy20
Střední stav obyvatel k 1.7.299
muži156
ženy143
Průměrný věk38,5
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services