Základní charakteristiky Svinošice

 Údaj
Kód obce582 433
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)733
Orná půda (ha)141
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)22
Zemědělská půda (ha)181
Lesní půda (ha)527
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)5
Ostatní plochy (ha)18
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem74
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem9
Stavebnictví4
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel14
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci57
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy5
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 733
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem2
muži1
ženy1
Zemřelí celkem1
muži0
ženy1
Přirozený přírůstek celkem1
muži1
ženy0
Přistěhovalí celkem19
muži9
ženy10
Vystěhovalí celkem5
muži2
ženy3
Saldo migrace celkem14
muži7
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem15
muži8
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži170
ženy167
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem65
muži37
ženy28
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži108
ženy108
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem56
muži25
ženy31
Střední stav obyvatel k 1.7.317
muži162
ženy155
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services