Základní charakteristiky Hostěrádky-Rešov

 Údaj
Kód obce593 052
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)468
Orná půda (ha)372
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)7
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)402
Lesní půda (ha)5
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)44
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem163
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství5
Průmysl celkem38
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel21
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci133
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy8
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 468
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži3
ženy8
Zemřelí celkem9
muži6
ženy3
Přirozený přírůstek celkem2
muži-3
ženy5
Přistěhovalí celkem29
muži13
ženy16
Vystěhovalí celkem8
muži4
ženy4
Saldo migrace celkem21
muži9
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem23
muži6
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži398
ženy436
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem123
muži47
ženy76
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži282
ženy274
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem155
muži69
ženy86
Střední stav obyvatel k 1.7.818
muži394
ženy424
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services