Základní charakteristiky Svárov

 Údaj
Kód obce599 433
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)420
Orná půda (ha)221
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)19
Zemědělská půda (ha)252
Lesní půda (ha)139
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)8
Ostatní plochy (ha)17
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem146
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem13
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci95
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 420
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži6
ženy2
Zemřelí celkem2
muži2
ženy0
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem41
muži19
ženy22
Vystěhovalí celkem6
muži2
ženy4
Saldo migrace celkem35
muži17
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem41
muži21
ženy20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži253
ženy282
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem116
muži61
ženy55
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži174
ženy200
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem45
muži18
ženy27
Střední stav obyvatel k 1.7.493
muži231
ženy262
Průměrný věk35,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services