Základní charakteristiky Libhošť

 Údaj
Kód obce0
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)820
Orná půda (ha)507
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)86
Zemědělská půda (ha)662
Lesní půda (ha)72
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)60
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem294
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem52
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel64
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci238
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 0
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži8
ženy9
Zemřelí celkem10
muži4
ženy6
Přirozený přírůstek celkem7
muži4
ženy3
Přistěhovalí celkem47
muži26
ženy21
Vystěhovalí celkem34
muži16
ženy18
Saldo migrace celkem13
muži10
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem20
muži14
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži780
ženy808
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem244
muži132
ženy112
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži535
ženy547
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem262
muži113
ženy149
Střední stav obyvatel k 1.7.1 563
muži763
ženy800
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services