Základní charakteristiky Lány

 Údaj
Kód obce504 807
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)464
Orná půda (ha)398
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)10
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)13
Zemědělská půda (ha)426
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)22
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem58
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem8
Stavebnictví8
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel14
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství1
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti3
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci41
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 464
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem4
muži0
ženy4
Přirozený přírůstek celkem1
muži2
ženy-1
Přistěhovalí celkem20
muži8
ženy12
Vystěhovalí celkem5
muži2
ženy3
Saldo migrace celkem15
muži6
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem16
muži8
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži128
ženy144
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem55
muži25
ženy30
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži85
ženy94
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem38
muži18
ženy20
Střední stav obyvatel k 1.7.257
muži121
ženy136
Průměrný věk37,1
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services