Základní charakteristiky Zlončice

 Údaj
Kód obce531 511
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)466
Orná půda (ha)332
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)5
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)12
Zemědělská půda (ha)355
Lesní půda (ha)5
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)7
Ostatní plochy (ha)93
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem115
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství1
Průmysl celkem9
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci95
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 465
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži6
ženy4
Zemřelí celkem0
muži0
ženy0
Přirozený přírůstek celkem10
muži6
ženy4
Přistěhovalí celkem19
muži7
ženy12
Vystěhovalí celkem24
muži10
ženy14
Saldo migrace celkem-5
muži-3
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem5
muži3
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži257
ženy272
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem136
muži65
ženy71
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži178
ženy180
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem35
muži14
ženy21
Střední stav obyvatel k 1.7.518
muži253
ženy265
Průměrný věk32,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services