Základní charakteristiky Jeviněves

 Údaj
Kód obce531 871
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)513
Orná půda (ha)295
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)4
Zahrady (ha)9
Ovocné sady (ha)28
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)341
Lesní půda (ha)139
Vodní plochy (ha)0
Zastavěné plochy (ha)7
Ostatní plochy (ha)25
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem38
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství1
Průmysl celkem6
Stavebnictví6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel8
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství1
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti1
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci24
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy5
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 513
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži5
ženy1
Zemřelí celkem4
muži3
ženy1
Přirozený přírůstek celkem2
muži2
ženy0
Přistěhovalí celkem8
muži2
ženy6
Vystěhovalí celkem6
muži3
ženy3
Saldo migrace celkem2
muži-1
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem4
muži1
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži115
ženy98
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem36
muži24
ženy12
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži67
ženy59
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem51
muži24
ženy27
Střední stav obyvatel k 1.7.207
muži112
ženy95
Průměrný věk43,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services