Základní charakteristiky Všeradice

 Údaj
Kód obce531 952
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)737
Orná půda (ha)475
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)62
Zemědělská půda (ha)560
Lesní půda (ha)122
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)37
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem138
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem27
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel25
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství1
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci96
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 737
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži1
ženy2
Zemřelí celkem3
muži2
ženy1
Přirozený přírůstek celkem0
muži-1
ženy1
Přistěhovalí celkem15
muži8
ženy7
Vystěhovalí celkem6
muži3
ženy3
Saldo migrace celkem9
muži5
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem9
muži4
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži237
ženy221
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem77
muži36
ženy41
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži172
ženy144
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem65
muži29
ženy36
Střední stav obyvatel k 1.7.440
muži230
ženy210
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services