Základní charakteristiky Dobřichov

 Údaj
Kód obce533 289
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)620
Orná půda (ha)519
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)21
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)555
Lesní půda (ha)7
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)40
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem151
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem26
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel29
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci123
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy6
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 620
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži6
ženy3
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem3
muži4
ženy-1
Přistěhovalí celkem21
muži11
ženy10
Vystěhovalí celkem23
muži9
ženy14
Saldo migrace celkem-2
muži2
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem1
muži6
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži369
ženy389
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem112
muži67
ženy45
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži253
ženy274
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem119
muži49
ženy70
Střední stav obyvatel k 1.7.756
muži360
ženy396
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services