Základní charakteristiky Doubravčice

 Údaj
Kód obce533 301
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)918
Orná půda (ha)310
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)25
Zemědělská půda (ha)365
Lesní půda (ha)494
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)45
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem126
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem15
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel19
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci97
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 918
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži6
ženy1
Zemřelí celkem4
muži2
ženy2
Přirozený přírůstek celkem3
muži4
ženy-1
Přistěhovalí celkem36
muži17
ženy19
Vystěhovalí celkem14
muži8
ženy6
Saldo migrace celkem22
muži9
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem25
muži13
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži269
ženy265
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem130
muži76
ženy54
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži171
ženy181
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem52
muži22
ženy30
Střední stav obyvatel k 1.7.512
muži256
ženy256
Průměrný věk35,5
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services