Základní charakteristiky Babice

 Údaj
Kód obce538 043
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)557
Orná půda (ha)183
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)20
Zemědělská půda (ha)232
Lesní půda (ha)287
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)21
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem276
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem23
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci192
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 557
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži10
ženy6
Zemřelí celkem3
muži1
ženy2
Přirozený přírůstek celkem13
muži9
ženy4
Přistěhovalí celkem89
muži40
ženy49
Vystěhovalí celkem37
muži19
ženy18
Saldo migrace celkem52
muži21
ženy31
Přírůstek/úbytek celkem65
muži30
ženy35
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži450
ženy414
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem191
muži110
ženy81
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži307
ženy301
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem65
muži33
ženy32
Střední stav obyvatel k 1.7.769
muži405
ženy364
Průměrný věk34,5
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services