Základní charakteristiky Hrusice

 Údaj
Kód obce538 248
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)543
Orná půda (ha)242
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)64
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)63
Zemědělská půda (ha)370
Lesní půda (ha)104
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)44
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem190
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem19
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel36
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci142
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 543
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži5
ženy11
Zemřelí celkem0
muži0
ženy0
Přirozený přírůstek celkem16
muži5
ženy11
Přistěhovalí celkem57
muži29
ženy28
Vystěhovalí celkem20
muži9
ženy11
Saldo migrace celkem37
muži20
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem53
muži25
ženy28
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži358
ženy351
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem152
muži87
ženy65
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži232
ženy240
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem85
muži39
ženy46
Střední stav obyvatel k 1.7.649
muži328
ženy321
Průměrný věk36,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services