Základní charakteristiky Radějovice

 Údaj
Kód obce538 698
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)509
Orná půda (ha)350
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)35
Zemědělská půda (ha)414
Lesní půda (ha)70
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)7
Ostatní plochy (ha)17
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem141
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem12
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel30
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci111
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání4
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 508
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži1
ženy3
Zemřelí celkem3
muži2
ženy1
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem27
muži15
ženy12
Vystěhovalí celkem9
muži4
ženy5
Saldo migrace celkem18
muži11
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem19
muži10
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži171
ženy179
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem64
muži28
ženy36
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži122
ženy124
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem40
muži21
ženy19
Střední stav obyvatel k 1.7.321
muži158
ženy163
Průměrný věk37,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services