Základní charakteristiky Lázně Toušeň

 Údaj
Kód obce538 914
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)555
Orná půda (ha)397
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)17
Zemědělská půda (ha)442
Lesní půda (ha)15
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)58
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem341
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem43
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel94
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti38
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci242
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 555
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži6
ženy11
Zemřelí celkem17
muži7
ženy10
Přirozený přírůstek celkem0
muži-1
ženy1
Přistěhovalí celkem56
muži29
ženy27
Vystěhovalí celkem41
muži15
ženy26
Saldo migrace celkem15
muži14
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem15
muži13
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži642
ženy630
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem215
muži120
ženy95
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži429
ženy411
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem217
muži93
ženy124
Střední stav obyvatel k 1.7.1 260
muži636
ženy624
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services